Privacy Statement

PRIVACYBELEID PANELWEB

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HCB New Media B.V. in het kader van haar Online Panel, genaamd Panelweb van de Deelnemers verwerkt. Door je in te schrijven voor het Online Panel geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
HCB New Media B.V., gevestigd te [3893GE] Zeewolde aan Planetenveld 35 en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39096790 (hierna: 'Panelweb') is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Panelweb via het emailadres: info@panelweb.nl.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT PANELWEB
In het kader van het Online Panel verwerken wij op verschillende momenten (persoons)gegevens en persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld indien je je inschrijft en een account aanmaakt of je saldo inwisselt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Accountgegevens
user_id;
e-mailadres;
voornaam; 
geslacht;
geboortedatum;
opleidingsniveau; 
wachtwoord. 

Deze gegevens worden opgeslagen in je account.

Optionele persoonsgegevens
Vervolgens kan je vrijwillig de persoonsgegevens in je account aanvullen met de aanvullende persoonsgegevens die regelmatig voor het invullen van een marktonderzoek gevraagd worden.
  
Automatisch gegenereerde gegevens
Bij het gebruik van de Website of de (hyperlinks in de) Panelweb mails kan je IP adres geregistreerd worden of kan gebruik worden gemaakt van cookies of andere technologieën (zie ook ons cookiestatement). 

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE (PERSOONS)GEGEVENS 
Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

3.1 Verwerkingen met jouw toestemming:

a) Het versturen van Panelwebmails met marktonderzoeken
Wij gebruiken je naam en email adres om je Panelweb mails te sturen met informatie over Panelweb of om je op de hoogte te brengen van nieuwe marktonderzoeken waaraan je kunt deelnemen.  

Let op: Panelweb kan niet van te voren aangeven van welke klanten de marktonderzoeken afkomstig zijn. Of je kunt deelnemen aan een onderzoek proberen wij van te voren zo goed mogelijk te bepalen aan de hand van de door jou verstrekte persoonlijke informatie. Eventueel stellen wij enkele voorvragen waarmee wij kunnen bepalen of je kunt deelnemen aan een onderzoek. 

Je kan je toestemming voor deze mailings altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mails.

b) Publicatie op onze Website
Met jouw toestemming kunnen de volgende gegevens uit je account worden gepubliceerd op de Panelweb website: inlognaam, voornaam, leeftijd en geslacht. Dat is het geval bij bijvoorbeeld een review die je ons toestuurt over Panelweb.

Je kan te allen tijde jouw toestemming intrekken of tegen het in dit hoofdstuk 3.1 genoemde gebruik bezwaar maken door een mail te sturen naar info@panelweb.nl. Voor meer informatie hierover, zie ook hoofdstuk 7.

3.2 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst:
a) Toekennen van Verdiensten
We kunnen je IP adres of gegevens uit cookies combineren met je surf-, zoek- en/of klikgedag op de Website, in de Panel webmail  en/of op websites van het marktonderzoek om zodoende te kunnen beoordelen of je Verdiensten hebt verdiend. Deze Verdiensten wordt vervolgens bijgeschreven in je account. 

b) Inwisselen van Verdiensten 
Indien je je Verdiensten wilt laten uitbetalen verwerken wij je bankgegevens en wachtwoord zodat wij over kunnen gaan tot het doen van de uitbetaling. Dit kan in een meervoud van 10 euro. 

c) Beveiliging van je account 
Je inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account. De inloggegevens kan je altijd wijzigen in je account. 

d) Algemeen contact met Deelnemers over het Online Panel
Je e-mailadres, telefoonnummer en naam kunnen door ons worden verwerkt voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/ of klachten. 

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om je te informeren over je gebruik van ons Panel. Zo sturen we bijvoorbeeld een mail als je je wachtwoord hebt gewijzigd, nieuwe Verdiensten hebt verdiend, of als je account bijna zal worden verwijderd door inactiviteit. 

3.3 Aanvullende verwerking in het kader van ons gerechtvaardigd belang:

a) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken de automatisch gegenereerde gegevens voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek, om analyses te doen op het algemene gebruik van onze dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze dienstverlening en Website te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot jou te herleiden.

b) Beveiliging van de dienst en voorkoming van fraude
We kunnen IP adressen (in combinatie met bijvoorbeeld 'klik gedrag' of met gegevens uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken) verwerken in het kader van de opsporing en voorkoming van misbruik van en fraude met de dienstverlening.

4. BEWAARTERMIJNEN 
Panelweb verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (waaronder bijvoorbeeld begrepen de uitvoering van het Online Panel), worden verwerkt gedurende de duur van de overeenkomst voor Deelname aan het Online Panel. Direct na afloop van de overeenkomst of eerder op jouw eigen verzoek, zal Panelweb de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Verwerkers
Voor het verwerken van persoons- en transactiegegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld onze hosting leverancier of marktonderzoekbureaus. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris voor de gegevensbescherming (info@panelweb.nl) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

In aanvulling op voorgaande verstrekken wij verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn. 

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.

7. JOUW RECHTEN
Via de ledenservice (info@panelweb.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren of te beperken. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaard formaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met onze ledenservice (info@panelweb.nl). Wij zullen het verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (info@panelweb.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenservice (info@panelweb.nl).

8. WEBSITES VAN DERDEN
De Panelweb mails of Website kunnen hyperlinks naar websites van derden (bijvoorbeeld Adverteerders) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je het Privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

9. WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien Panelweb wijzigen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, zal Panelweb de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website publiceren of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je de overeenkomst met Panelweb beëindigen.

10. OVERGANG VAN ONDERNEMING
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Panelweb kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.

Zeewolde, mei 2018