Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PANELWEB

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych uczestników, które HCB New Media B.V. przetwarza w ramach swojego Online Panelu zwanego Panelweb. Rejestrując się w Panelu Internetowym, wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Radzimy uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności i zachować jej kopię dla własnej administracji.

1. ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE
HCB New Media B.V., z siedzibą w [3893GE] Zeewolde (Holandia), Planetenveld 35, zarejestrowane w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 39096790 (zwana dale: "Panelweb"), jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO")

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z funkcjonariuszem ds. ochrony danych osobowych w sieci Panelweb pod następującym adresem e-mail: info@panelweb.nl.

2. JAKIE DANE PRZETWARZA PANELWEB
W ramach Panelu Online przetwarzamy w różnym czasie dane (osobowe) oraz informacje osobowe. Na przykład, gdy zarejestrujesz się i utworzysz konto lub zlecisz wypłatę wynagrodzenia. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

Dane dotyczące konta
id_użytkownika;
adres e-mail;
imię;
płeć;
data urodzenia;
poziom wykształcenia;
hasło.

Dane te zostaną zapisane na Twoim koncie.

Fakultatywne dane osobowe
Następnie możesz dobrowolnie uzupełnić dane osobowe na swoim koncie o dodatkowe dane osobowe, które są regularnie wymagane do wypełnienia badań rynkowych.  

Automatycznie wygenerowane dane
Podczas korzystania z Witryny lub (hiperłączy w) wiadomości e-mail Panelweb, Twój adres IP może być rejestrowany, mogą być używane pliki cookie lub inne technologie (patrz również nasze oświadczenie o plikach cookie).

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH (OSOBOWYCH)
Zebrane dane osobowe i informacje osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

3.1 Przetwarzanie za Twoją zgodą:
a) Wysyłanie wiadomości e-mail Panelweb dotyczących badań rynku

Używamy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, aby wysyłać Ci wiadomości e-mail Panelweb z informacjami o Panelweb lub aby informować Cię o nowych badaniach rynku, w których możesz uczestniczyć. 

Uwaga: Panelweb nie może z góry informować, dla których klientów przeprowadza badanie rynku. Staramy się jak najlepiej, by ustalić z góry, czy możesz wziąć udział w badaniu, na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych. W razie potrzeby zadajemy kilka wstępnych pytań, dzięki którym będziemy mogli ustalić, czy możesz wziąć udział w badaniu.

Zgodę na taką korespondencję można zawsze wycofać, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail.

b) Publikacja na naszej Witrynie internetowej

Za Twoją zgodą na stronie Panelweb mogą być publikowane następujące informacje z Twojego konta: imię, nazwisko, wiek i płeć. Tak jest na przykład w przypadku recenzji na temat witryny Panelweb, którą nam przesłałeś.

Zgodę na użytkowanie, o którym mowa w niniejszym rozdziale 3.1, można w każdej chwili wycofać lub sprzeciwić się jego wykorzystaniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@panelweb.nl. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 7.

3.2 Przetwarzanie do celów realizacji umowy:
a) Przydzielanie wynagrodzenia

Możemy łączyć Twój adres IP lub dane cookie z przeglądaniem strony internetowej, wyszukiwaniem i/lub klikaniem na Witrynie Internetowej, w wiadomościach e-mail Panelu i/lub na stronach internetowych poświęconych badaniom rynku, aby ocenić, czy zarobiłeś jakąkolwiek kwotę. Kwota ta zostanie następnie zaksięgowana na Twoim koncie.

b) Pobieranie zarobionych kwot

Jeśli chcesz, aby Twoje wynagrodzenie zostało wypłacone, będziemy przetwarzać Twoje dane bankowe i hasło, abyśmy mogli przystąpić do płatności. Jest to możliwe przy wielokrotności 10 euro.

c) Zabezpieczenie konta

Twoje dane logowania zostaną wykorzystane do zabezpieczenia konta. Zawsze możesz zmienić dane logowania na swoim koncie.

d) Ogólny kontakt z Uczestnikami w sprawie Panelu Online

Twój adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko mogą być przetwarzane przez nas w celu dostarczenia informacji, o które prosisz lub w celu przetwarzania informacji, pytań i/lub skarg otrzymanych od Ciebie.

Ponadto informacje te są wykorzystywane do informowania o korzystaniu przez Ciebie z naszego Panelu. Na przykład, wyślemy Ci wiadomość e-mail, jeśli zmieniłeś hasło, zarobiłeś nową kwotę lub Twoje konto zostanie usunięte z powodu braku aktywności.

3.3 Dodatkowe przetwarzanie w ramach naszego uzasadnionego interesu:
a) Anonimowe badanie statystyczne

Automatycznie generowane dane wykorzystujemy do zbiorczych i anonimowych badań (online), do analizy ogólnego wykorzystania naszych usług. Naszym celem jest wykorzystanie tych informacji do optymalizacji naszych usług i witryny Internetowej. Zagregowane i zanonimizowane dane nie umożliwiają Twojej identyfikacji.

b) Zabezpieczenie usług i zapobieganie nadużyciom finansowym

Możemy przetwarzać adresy IP (w połączeniu, na przykład, z "zachowaniem odnośnie klikania" lub z danymi z plików cookie lub podobnych technik) w kontekście wykrywania i zapobiegania nadużyciom i oszustwom związanym ze świadczeniem usług.

4. TERMINY PRZECHOWYWANIA
Panelweb przetwarza Twoje dane osobiste nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

Wszelkie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy (w tym np. do realizacji Panelu Online) będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy o uczestnictwo w Panelu Online. Natychmiast po wygaśnięciu umowy lub wcześniej, na Twoje własne żądanie, Panelweb zniszczy i/lub zanonimizuje dane osobowe, chyba że (i) jest to wymagane przez prawo (na przykład prawo podatkowe) lub (ii) jest to wymagane przez obowiązek udowodnienia (na przykład w dziedzinie marketingu e-mail) do przechowywania pewnych danych osobowych przez dłuższy okres czasu. W takim przypadku przez obowiązujący okres przechowywania przechowywane będą jedynie dane osobowe szczególnie niezbędne do tego celu.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Przetwarzający
W celu przetwarzania danych osobowych i transakcyjnych możemy korzystać z usług innych usługodawców. Na przykład, naszego dostawcy usług hostingowych lub agencji badań rynku. Przetwarzający dane przetwarzają je wyłącznie w naszym imieniu. Z przetwarzającymi dane zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania, na podstawie której przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z RODO i niniejszej Polityki Prywatności. Listę naszych przetwarzających można uzyskać za pośrednictwem inspektora ochrony danych (info@panelweb.nl).

Ponadto nie będziemy przekazywać danych osobowych ani danych dotyczących transakcji osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Chroni to Państwa dane osobowe przed utratą lub jakąkolwiek formą niezgodnego z prawem lub niedozwolonego przetwarzania oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Środki te obejmują zastosowanie secure socket layer (SSL), szyfrowania warstwy Transport layer security (TLS) lub innych form szyfrowania.

7. TWOJE PRAWA
Za pośrednictwem usługi dla członków (info@panelweb.nl) można złożyć wniosek o dostęp do swoich danych osobowych, ich uzyskanie, poprawienie lub ograniczenie. Wniosek zostanie rozpatrzony bezzwłocznie, a w każdym razie poinformujemy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o podjętych działaniach. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby, zawsze wyjaśnimy to bardziej szczegółowo. W przypadku wyrażenia przez nas zgody na otrzymanie danych osobowych, udostępnimy je Tobie lub wyznaczonej przez Ciebie stronie trzeciej w standardowym formacie, który zostanie przez nas określony.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się (dalszemu) przetwarzaniu swoich danych osobowych, o których mowa w art. 3, możesz również skontaktować się z naszym działem usług dla członków (info@panelweb.nl). Niezwłocznie, co najmniej w ciągu miesiąca, rozpatrzymy wniosek i usuniemy odpowiednie dane osobowe, chyba że zostaniemy zmuszeni do ich przechowywania z ważnych, uzasadnionych przyczyn lub w związku z obowiązkiem prawnym. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i uzasadnimy naszą decyzję.

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe lub wnioski o ich przetwarzanie, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych (info@panelweb.nl). Jeśli nie doprowadzi to do rozwiązania, zawsze można skorzystać z prawa do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) lub odwołania do właściwego sądu.

Wszelkie dalsze pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować do naszego działu usług dla członków (info@panelweb.nl).

8. WITRYNY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH
Wiadomości e-mail Panelweb lub Witryna mogą zawierać hiperłącza do witryn stron trzecich (np. Reklamodawców). Nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny i zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności tych stron.

9. ZMIANY
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie Jeśli Panelweb wprowadzi zmiany do polityki, wytycznych lub innych warunków, o których mowa lub które zawarte są w niniejszej Polityce Prywatności, Panelweb opublikuje zmienioną wersję na Witrynie internetowej lub prześle ją za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na miesiąc przed jej wejściem w życie. Radzimy regularnie zapoznawać się z Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz wypowiedzieć umowę z serwisem Panelweb.

10. PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W przypadku dalszego wzrostu i rozwoju serwisu Panelweb, jedna lub więcej części lub aktywów firmy (w tym Usługa) może zostać przeniesione na osobę trzecią. W takim przypadku odpowiednie dane (osobowe) mogą być również przekazane tej stronie trzeciej. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie za pośrednictwem Witryny Internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z tym przejęciem, oczywiście zawsze możesz wypowiedzieć umowę.  

Zeewolde (Holandia), maja 2018